You are currently viewing การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. สำเนารายงานการประชุมประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมประวัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

7. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

9. หนังสือบริการรถรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

10.เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม)