You are currently viewing การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

3. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4. นิยามของกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

8.1 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

8.2 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

8.3 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

9. แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One-Report)

10. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

11. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

12. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

13. หนังสือบริการรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

14.เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)