You are currently viewing การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. สำเนารายงานการประชุมประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

4 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

5. เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

6. แนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุม AGM 2565

7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

8. OR Code การดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม 

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

10. บริการรถรับส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565