ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ปี 2564
รายการระหว่างกัน ปี 2563
รายการระหว่างกัน ปี 2562
รายการระหว่างกัน ปี 2561