You are currently viewing พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 บริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์จำกัด (มหาชน)

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 บริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์จำกัด (มหาชน)

บริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 จัดขึ้นเมือวันที่ 18 กรกฎาคม 2566