สารจากประธาน

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ที่ประสบภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดการระบาดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และยังต่อเนื่องถึงปี 2564 ที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย เป็นผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องประกาศมาตรการเพื่อระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการจัดการองค์กรอย่างสมดุล สร้างการเจริญเติบโตของกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วม และดำรงการยอมรับ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เพื่อให้ผ่านพ้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร เพื่อบริการผู้เช่าพื้นที่ทั้งในเขตปลอดอากร (Free Zone) และนอกเขตปลอดอากร (General Zone) ให้มีพลังงานจากไฟฟ้า และน้ำประปา ที่ผลิตจากพลังงานสะอาด ทั้งนี้ด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นตลอด ปี พ.ศ.2563 บริษัทฯ สามารถโอนระบบไมโครกริดขนาด 12 Mw. ให้กับบริษัทย่อยเพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ขนานกับกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้า และระบบการผลิตน้ำประปา อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2558โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำระดับนานาชาติ รวมถึงบริษัทชั้นนำ เข้าเยี่ยมชมโครงการเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าอนาคตของกลุ่มบริษัทจะมีการเติบโตมากขึ้นจากการมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความเป็นมืออาชีพและความสามารถของคณะผู้บริหารในการปรับตัว และหาวิธีการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และก้าวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้

สุดท้ายนี้ ผมในนามประธานกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงาน และขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ยังร่วมฟันฝ่าอุปสรรคในยามที่เกิดวิกฤติเช่นนี้ และขอขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุน และไว้วางใจให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

(นายจักร จามิกรณ์)

  ประธานกรรมการ

  บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)