การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ดูข้อมูล

0 Comments

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดูข้อมมูล

0 Comments