เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 610.3 ล้านบาท

        เขตปลอดอากรวินโคสท์ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 ด้วยเนื้อที่ประมาณ 109,174 ตร.ม. ประกอบไปด้วย อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,754 ตร.ม ลานวางตู้สินค้าและสินค้าหนัก 15,175 ตร.ม และ อาคารสำนักงาน 3 ชั้น ตกแต่งหรูหรา4,011 ตร.ม รวม 99,063 ตร.ม ให้เช่าและบริการ ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม.52 นักลงทุนจากทั่วโลกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการยกเว้นอากรขาเข้า,ลดต้นทุนการผลิต,ศูนย์กลางการกระจายสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ โดยเฉพาะ AEC เขตปลอดอากรวินโคสท์ มีที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางเส้นทางโลจิสติกส์หลักของประเทศ ระหว่างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรืออันดับ 1 ของประเทศ

        เขตปลอดอากรวินโคสท์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประกอบไปด้วย สำนักงานศุลกากรในพื้นที่,ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์,สำนักงาน,ห้องพักตกแต่งอย่างดี,ห้องประชุมให้เช่า และห้องอาหารรองรับพนักงานกว่า 300 คน เราให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก

สารจากประธานกรรมการ

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ที่ประสบภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดการระบาดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และยังต่อเนื่องถึงปี 2564 ที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย เป็นผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องประกาศมาตรการเพื่อระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการจัดการองค์กรอย่างสมดุล สร้างการเจริญเติบโตของกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วม และดำรงการยอมรับ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เพื่อให้ผ่านพ้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร เพื่อบริการผู้เช่าพื้นที่ทั้งในเขตปลอดอากร (Free Zone) และนอกเขตปลอดอากร (General Zone) ให้มีพลังงานจากไฟฟ้า และน้ำประปา ที่ผลิตจากพลังงานสะอาด ทั้งนี้ด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นตลอด ปี พ.ศ.2563 บริษัทฯ สามารถโอนระบบไมโครกริดขนาด 12 Mw. ให้กับบริษัทย่อยเพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ขนานกับกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้า และระบบการผลิตน้ำประปา อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2558โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำระดับนานาชาติ รวมถึงบริษัทชั้นนำ เข้าเยี่ยมชมโครงการเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าอนาคตของกลุ่มบริษัทจะมีการเติบโตมากขึ้นจากการมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความเป็นมืออาชีพและความสามารถของคณะผู้บริหารในการปรับตัว และหาวิธีการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และก้าวผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้

สุดท้ายนี้ ผมในนามประธานกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงาน และขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ยังร่วมฟันฝ่าอุปสรรคในยามที่เกิดวิกฤติเช่นนี้ และขอขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุน และไว้วางใจให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

(นายจักร จามิกรณ์)

  ประธานกรรมการ

  บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ประธาน
นายจักร์ จามิกรณ์
- ประธานคณะกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02-กรนันท์
นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
- กรรมการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
03-วินิตา
นางสาววินิตา จามิกรณ์
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์
- รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
04-กฤษณา
นางสาวกฤษณา ประกอบการดี
- กรรมการ
05-พัฒน์พงษ์
นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล
- กรรมการ
06-ดุษฎี
นายดุษฏี สินเจิมสิริ
- กรรมการอิสระ
- ประธานการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
07-สุรศักดิ์
พลตรี สรุศักดิ์ ศุขะ
- กรรมการอิสระ
08-ชโย
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล
- กรรมการอิสระ
09-ไชยา
ดร.ไชยา กุฎาคาร
- กรรมการอิสระ
10-ยุพาภรณ์
นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์
- เลขานุการบริษัท
- กรรมการบริษัทย่อย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

  • ลูกค้า พัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า
  • พนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
  • องค์กร พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • พันธมิตร พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน
  • ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประกอบการที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยายฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
  • สังคมและชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ