คณะกรรมการ

ประธาน
นายจักร จามิกรณ์
- ประธานคณะกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
02-กรนันท์
นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
- กรรมการ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
03-วินิตา
นางสาววินิตา จามิกรณ์
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
04-กฤษณา
นางสาวกฤษณา ประกอบการดี
- กรรมการ
05-พัฒน์พงษ์
นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล
- กรรมการ
06-ดุษฎี
นายดุษฎี สินเจิมสิริ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
07-สุรศักดิ์
พลตรี สรุศักดิ์ ศุขะ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
08-ชโย
ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
09-ไชยา
ดร.ไชยา กุฎาคาร
- กรรมการอิสระ
10-ยุพาภรณ์
นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์
- เลขานุการบริษัท
- กรรมการบริษัทย่อย