วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

พนักงาน

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ

ลูกค้า

พัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประกอบการที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยายฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ