You are currently viewing 24 สิงหาคม 2564 คุณ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย

24 สิงหาคม 2564 คุณ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย

24 สิงหาคม 2564 คุณ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ในพิธี เปิด จ่ายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ. ศูนย์กลางอิสลาม แห่ง ประเทศไทย ร่วมโดย นาย สามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิฯ และ นาย จักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด เจ้าของโครงการ