แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดูข้อมมูล

0 Comments