แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดูข้อมูล

0 Comments