แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดูข้อมูล

0 Comments

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดูข้อมูล

0 Comments

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดูข้อมมูล

0 Comments