การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของคณะกรรมการบริษัทที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการ กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใน 5 หมวด ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงหุ้นแต่ละประเภทในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.wyncoast.com

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wyncoast.com

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมใดๆ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบัญชีหรือการเงินที่เป็นผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 และโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) รวมถึงการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 246 และบทลงโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มอบหมาย (ก) กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบัญชีหรือการเงินที่เป็นผู้จัดการแผนกที่สูงกว่าหรือเทียบเท่าตามหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทรวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันเป็นสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในนิติบุคคลนั้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายและภายใน 3 วันทำการทุกครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงโดยการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยส่งต่อให้เลขานุการบริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน และให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการค้าขาย

ห้ามกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบัญชีหรือการเงินซึ่งเป็นระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงด้านอื่นๆ ข้อมูลภายในที่สำคัญ ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนบุคคลอื่นให้ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการทำรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้นกรรมการสามารถทำรายการดังกล่าวได้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีหรือ อาจกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลซึ่งได้ทราบข้อมูลโดยตำแหน่งหรือตำแหน่งดังกล่าวที่ใช้ในการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนบุคคลอื่นให้ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า ใดๆ) ของบริษัท; ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้อื่นทำ ไม่ว่าตนจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน ความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและบริษัทในเครือพันธมิตรที่ตนได้รับรู้จากหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตร

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงผู้ที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ นำข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไป เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

4) ผลประโยชน์ของกรรมการ

จรรยาบรรณของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทได้จัดให้มีระบบงานกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใดๆ กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียและต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนพิจารณาวาระนั้น พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมด้วย กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้น ๆ และต้องออกจากห้องประชุมเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงหุ้นแต่ละประเภทในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.wyncoast.com

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wyncoast.com

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมใดๆ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบัญชีหรือการเงินที่เป็นผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 และโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) รวมถึงการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 246 และบทลงโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มอบหมาย (ก) กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบัญชีหรือการเงินที่เป็นผู้จัดการแผนกที่สูงกว่าหรือเทียบเท่าตามหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทรวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันเป็นสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ข) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในนิติบุคคลนั้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรก ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายและภายใน 3 วันทำการทุกครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงโดยการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์โดยส่งต่อให้เลขานุการบริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน และให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการค้าขาย

ห้ามกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบัญชีหรือการเงินซึ่งเป็นระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงด้านอื่นๆ ข้อมูลภายในที่สำคัญ ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนบุคคลอื่นให้ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการทำรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้นกรรมการสามารถทำรายการดังกล่าวได้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีหรือ อาจกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลซึ่งได้ทราบข้อมูลโดยตำแหน่งหรือตำแหน่งดังกล่าวที่ใช้ในการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนบุคคลอื่นให้ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า ใดๆ) ของบริษัท; ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้อื่นทำ ไม่ว่าตนจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน ความลับของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและบริษัทในเครือพันธมิตรที่ตนได้รับรู้จากหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือพันธมิตร

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงผู้ที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ นำข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไป เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนบุคคลที่สันนิษฐานว่าทราบหรือมีข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

4) ผลประโยชน์ของกรรมการ

จรรยาบรรณของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทได้จัดให้มีระบบงานกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใดๆ กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียและต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนพิจารณาวาระนั้น พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมด้วย กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้น ๆ และต้องออกจากห้องประชุมเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยใส่ใจการตอบสนองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิหรือข้อตกลงทางกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนใน ซึ่งบริษัทตั้งอยู่ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ตรวจสอบบัญชี และคู่แข่งทางการค้า เพื่อความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยบนเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีดังนี้

1) ลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยายามให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและราคายุติธรรมที่สุด ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย และพยายามรักษาความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าโดยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2) พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำไรของบริษัทและบริษัทย่อย เรากำลังพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับจะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

3) ผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่มีประสิทธิผลและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย ได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

4) เจ้าหนี้

บริษัทและบริษัทย่อยกังวลว่าการทำให้เจ้าหนี้ของบริษัทเข้าใจธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสองฝ่าย บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายในการ ไม่โทร ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตต่อเจ้าหนี้ของบริษัท

5) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยจะเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ บริษัทพยายามปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับตลอดจนการประเมินและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

6) คู่แข่ง

บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม โดยการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรม สิ่งนี้ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลเสียต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

7) พันธมิตร

บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าและข้อตกลงโดยมุ่งที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม พิจารณาผลประโยชน์ร่วมกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คู่ค้าทุกราย รวมทั้งไม่ยกเว้น คู่ค้าทางธุรกิจใด ๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจและจัดให้มีระบบการจัดการและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาและขั้นตอนการชำระเงินให้กับคู่ค้าในเวลาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินอย่างสมบูรณ์

ในทางกลับกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการประเมินคู่ค้าประจำปีพร้อมกับผลการประเมินและข้อเสนอแนะสำหรับคู่ค้าในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คู่ค้ายื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

1) ข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และตรงต่อเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใดๆ เกี่ยวกับแนวคิดหลักของข้อมูล

2)  ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

3) บริษัทฯ จะกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นบุคคลเพียงคนเดียวในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น

4) ข้อมูลที่จะส่งผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน บริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ชักช้าผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

5) การเปิดเผยข้อมูลจะทำผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานต่อตลท. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1. 1.โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งประกอบด้วยจำนวนกรรมการตามที่กำหนดในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่ น้อยกว่า 3 คน ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ของกรรมการ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวจะเผยแพร่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของคณะกรรมการบริษัทต่างๆ รวมทั้งจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์

  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าขาดความเหมาะสมที่จะเป็นที่ไว้วางใจให้บริหารจัดการผู้มีอำนาจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ การคัดเลือกกรรมการใหม่จะพิจารณาจากฐานข้อมูล Director Pool

  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการบริษัทและอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ บริษัทกำหนดว่ากรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

  เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีแนวปฏิบัติ กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ผู้บริหารจะถูกจำกัดตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุนไม่เกิน 5 บริษัท และต้องไม่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นคู่แข่งกับบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัทอื่น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการลงมติ

  บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เว้นแต่ในส่วนการถือหุ้นที่บริษัทได้เพิ่มกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยจะรวมสิทธิของบริษัทในฐานะการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ วาระของกรรมการอิสระจะมีผลสูงสุด 9 ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้อนุมัติกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วกว่า 9 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้

  บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของกรรมการ ตลอดจนประสานงานเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท บริษัทได้จัดให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมของเลขานุการบริษัทและเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

  2.การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุด ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  กรรมการบริหาร

  คณะอนุกรรมการแต่ละคณะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจเรียกฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือจัดทำรายงานตามความเจริญรุ่งเรือง

  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ เงื่อนไขและหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด สรุปได้ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน เนื่องจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดทุน คณะกรรมการกำกับ. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและถูกต้องเพียงพอเพื่อสอบทานระบบการจัดการภายในให้มีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และประธานคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่เกินกึ่งหนึ่ง .
  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามที่เห็นสมควรและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  กำหนดโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และมติจากมติคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

  กำหนดโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  กำกับดูแลการทำบัญชี การจัดเก็บบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

  กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย และนโยบายต่อต้านการทุจริตที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

  มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และกำหนดกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดกรอบเขตอำนาจศาลให้ชัดเจน เพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องได้รับก่อน และควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

  ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจะไม่มีลักษณะเป็นหนังสือมอบอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจทำรายการที่บุคคลอาจมีความขัดแย้ง (ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ เว้นแต่รายการที่ได้รับการอนุมัติ ตามนโยบายและระเบียบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

  นอกจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการยังมีอำนาจมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการ บริษัท.

  4.ประชุมคณะกรรมการและรับเอกสารข้อมูลต่างๆ

  คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำปีล่วงหน้าตลอดทั้งปี และเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคนทราบ

  กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

  ประธานจะเป็นผู้พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องในวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

  กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

  การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งต้องมีระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารครบถ้วนและเพียงพอสำหรับประกอบการประชุม เอกสารทั้งหมดต้องจัดส่งให้กรรมการทุกคนอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

  กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็น

  ประธานจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายจัดการแต่ละฝ่ายมีเวลาเพียงพอในการเสนอเรื่องและให้เวลากรรมการอภิปรายประเด็นสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและทั่วถึง ประธานจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบเพื่อให้กรรมการทุกคนให้ความสนใจในทุกประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

  กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงคะแนนของคณะกรรมการบริษัทนั้นต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสพบปะหารือกันตามความจำเป็นในประเด็นของฝ่ายจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

  กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด และในกรณีจำเป็น สามารถเสนอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาอื่นได้

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ถูกต้อง และครบถ้วน และต้องชัดเจนทั้งผลงานและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่ออ้างอิง

  5.การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

  คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบประเมินตนเองประจำปีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะยึดตามการประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แนะนำ และปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแบบประเมินผล คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลรายงานผลการประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท

  6.ค่าตอบแทนกรรมการ

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ จากนั้นผู้ถือหุ้นจะอนุมัติตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กติกามีดังนี้

  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน กำไรทางธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  ค่าตอบแทนผู้บริหารกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานค่าตอบแทนกรรมการ โดยแสดงเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัท

  7.พัฒนาการกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ เอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

  คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปจนถึงระดับผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เอกสารสำคัญบริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

เเบบฟร์อมการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลล

หนังสือยินยอมในการเก็บเเละเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง 2566

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 2566

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 2566

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์